Dự báo
Hàng ngày của Xử Nữ

23/8 - 22/9

Thứ: sáu / Ngày 09/08/2019

Virgo

23/8 - 22/9

Tính cách đặc trưng:
+ Thích phân tích
+ Thực tế
+ Tỉ mỉ
+ Khó tính
+ Cứng nhắc
+ Theo chủ nghĩa hoàn hảo

Sức khỏe 40%
Tình yêu 40%
Kinh doanh 40%

Ngày 09/08/2019

Bạn phải đối phó với rất nhiều trường hợp, trong số đó sẽ hơi phức tạp. Nghiêm túc trông chờ vào sự giúp đỡ là không đáng Nếu bạn có đồng minh, thì chỉ sau khi bạn đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn nhất. Hãy cẩn thận: những người trước đây làm bạn thất vọng hoặc thất bại trong việc gì đó, hôm nay lại có thể mang lại rắc rối.

Có thể thiệt hại tài chính, mua hàng không thành công, chi phí lãng phí. Nó nên được cẩn thận trinh nữ-du khách: xa nhà khó chịu là có thể.